EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אבישג זוהר יחצנית זבל של החוטפות הסוציאליות ממשרד הרווחה