EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אבנר אמוראי אם השם שלו מופיע כמייצג זה אומר שהאישה היא מתלוננת שווא