EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אבנר אמוראי כל אישה שמיוצגת על ידו היא מתלוננת שווא על אלימות שווא