EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אודליה אבגי מזכירת מדור פלילי בעליון דרסה את בן הזוג ולא עשו לה כלום