EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אורי לס הבן שלו תם קייזר לס נתבע על 2.5 מיליון אונס של אופיר שטוי