EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אורי שהם למה יש לו אף ארוף – כי הוא שקרן כמו פינוקיו בסיפור על סבא ג’פטו