EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אורלי שמאי כתב מתעללת בסוס בוינה אוסטריה כי לסוס יש בולבול והוא פטריאכלי