EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אור קשתי כתבה בכיינית על עובדי הרווחה שלא יכולים לסחוט עוד כסף מהמדינה