EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

אושרה גז צוות לצמצום השימוש בווגינה שלא באמצעות חופה וקידושין