EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

ארז שני הלכה חדשה דין היהדות במזונות יחול גם על מי שאינה יהודיה