EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

ארז שני מנציח ניכור הורי ולא יודע לנהל משפט הוכחות