EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

עדי רוואש נשואה לשופט עופר שורק שבלילה לוחש לה מה לטעון בבוקר