EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

רון לוינטל קטף מלפפונים שהעבירו אותם במשאיות הומניטריות לנשות עזה