EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

שלי רוזמן פרקש ניהלה רומן עם ארז יקואל והוא סידר לה שפיטה