EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

000 שקל ומכר אותה אחרי תשע שנים למוזיאון בניו יורק תמורת 1.35 מיליון דולר