EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

3 אילן צור מתלונן שאילת שקד שינמכה מועמדותו ממחוזי לשלום לאפי נוה